Wakemisja

Miłe Panie, ten post jest dla Was.

Zapra­szamy dam­ską część fanek wake’a na pierw­szy camp dla dziew­czyn!

Wia­domo w dam­skim gro­nie, ni­gdy nie ma czasu na nudę. Jed­nak, żeby jesz­cze pod­krę­cić Wasz wyjazd, ekipa Wake­Campu przy­go­to­wała cały pakiet atrak­cji i kon­kur­sów. Czyste szaleństwo, lecz spo­tkamy się w jed­nym naj­waż­niej­szym celu, jakim jest – wake.

Pod czuj­nym okiem naszych przy­stoj­nych i zawsze śpie­szą­cych z pomocą – instruk­to­rów, będzie­cie pły­wać, bawić się i plot­ko­wać do bia­łego rana. Przy­go­to­wa­li­śmy dla Was rów­nież testy sprzętu, a desek będzie od wyboru do koloru.

Zad­bamy o Wasze ciała i tu do wyboru macie relaks w base­nie lub wyma­ga­jące zaję­cia fizyczne. Ważna rzecz, pod­czas Cam­p’u Lip­stick on board, nasz magik foto­graf będzie robił zdję­cia. Pamię­taj­cie o pięk­nym uśmie­chu i maki­jażu wodo­od­por­nym.

Mówiąc o wodzie. Pod­czas cam­p’u przede wszyst­kim chcemy zaszcze­pić w Was zajawkę do wake’a. Zapewne w dam­skim gro­nie będzie przy­jem­niej sta­wiać pierw­sze kroki na desce. Prób i ide­al­nych prze­jaz­dów będzie­cie miały – masę – bo dzien­nie przez 7 h, wyciąg jest tylko do Waszej dys­po­zy­cji (nasi

instruk­to­rzy też).

Zaczy­namy wiel­kie odli­cza­nie do pierw­szego cam­p’u tylko dla dziew­czyn! Pakuj­cie sur­fer­skie, boho ubra­nia i widzimy się na Lip­stick on board.

#girl­spo­wer #jo­in­the­adven­ture #wa­ke­camp

Share this post